Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Dadim Gastouders en de Overeenkomsten wordt verstaan onder:

Afnemer: de Ouder of Gastouder die gebruik maakt van de diensten van het Gastouderbureau.

Bureauvergoeding: het bedrag dat de Ouder voldoet aan het Gastouderbureau voor de bemiddeling en begeleiding van Gastouderopvang.

Gastouder: de natuurlijke persoon die Gastouderopvang biedt en opgenomen is in het LRKP.

Gastouderbureau/ Dadim Gastouders B.V.: de organisatie die bemiddelt bij het tot stand komen van Gastouderopvang, Gastouderopvang begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van Ouder aan Gastouder geschiedt. Het Gastouderbureau is opgenomen in het LRKP.

Gastouderopvang: kinderopvang door de Gastouder, die plaatsvindt door tussenkomst van het Gastouderbureau.

Gastoudervergoeding: het bedrag dat de Ouder via het Gastouderbureau aan de Gastouder voldoet voor de Gastouderopvang.

Kassiersfunctie: de door de Overheid verplicht gestelde doorgeleiding van de Gastoudervergoeding door het Gastouderbureau aan de Gastouder.

Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van de Overheid aan de Ouder in de kosten van de Gastouderopvang.

LRKP: het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen  waarin Gastouder en Gastouderbureau zijn opgenomen.

Opvanglocatie: de locatie waar de Gastouderopvang plaatsvindt.

Ouder: bloed- of aanverwant(en) in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de Gastouderopvang betrekking heeft en aanspraak heeft op Kinderopvangtoeslag.

Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) die tussen Gastouderbureau en/of Gastouder en/of Ouder wordt/worden gesloten.

Plaatsingsoverzicht:  Specifieke gegevens m.b.t. de opvangsituatie zoals, de te betalen prijs per uur voor de gastouderopvang, de bemiddelingskosten, geboortedatum, BSN, adres, postcode en woonplaats van het kind, begin en einddatum van de opvang, soort opvang, het aantal uren opvang per kind per jaar, totale opvangkosten van het kind, LRKP nummer van de gastouder en GOB worden vermeld op het plaatsingsoverzicht, welk onverbrekelijk deel uit maakt van deze overeenkomst.

Dadim Gastouders-klantenportal: de online omgeving voor Afnemers en het Gastouderbureau, waar - onder andere - de cursussen en kwaliteitsdocumenten zijn opgenomen.

Voorwaarden: de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Dadim Gastouders.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Gastouderbureau en de Afnemer(s), voor zover van de Voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: De Overeenkomsten

 1. Het Gastouderbureau sluit met de Ouder en Gastouder ieder afzonderlijk een Bemiddelingsovereenkomst conform het door Dadim Gastouders B.V. ter beschikking gestelde model. De Bemiddelingsovereenkomsten worden door Dadim Gastouders B.V. voor akkoord medeondertekend. De Gastouderopvang vindt plaats op basis van de Bemiddelingsovereenkomst(en) en met in achtneming van de bepalingen in deze Voorwaarden.
 2. Het aantal uren Gastouderopvang, het uurtarief, het registratienummer van de Gastouder en de gegevens van de kinderen worden jaarlijks vastgelegd in een Plaatsingsoverzicht. Het Plaatsingsoverzicht dient door de Ouder voor akkoord ondertekend te worden.
 3. Tussen de Ouder en de Gastouder wordt een Overeenkomst van Opdracht Ouder en Gastouder gesloten conform het door Dadim Gastouders B.V. ter beschikking gestelde model. Op deze Overeenkomst van Opdracht zijn deze Voorwaarden van toepassing.
 4. Dadim Gastouders B.V. kan de model Overeenkomsten, zoals bedoeld in dit artikel, wijzigen indien zij dat nodig acht. In geval van wijziging van de model Overeenkomsten gelden tussen partijen de gewijzigde Overeenkomsten en komen de eerdere Overeenkomsten te vervallen. Afnemers dienen in dat geval hun medewerking te verlenen aan het aangaan van de gewijzigde Overeenkomsten.

Artikel 4: Aard van de Overeenkomst

 1. Het Gastouderbureau zal op grond van het bepaalde in de Overeenkomsten en deze Voorwaarden bemiddelen tussen de Ouder en de Gastouder met als doelstelling Gastouderopvang tot stand te brengen en te begeleiden ten aanzien van de kinderen als vermeld in het Plaatsingsoverzicht.
 2. Onder bemiddeling als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan de inspanningsverplichting gericht op het met elkaar in contact brengen van bij het Gastouderbureau ingeschreven Ouders en Gastouders en het daarmee tot stand brengen van Gastouderopvang voor de kinderen als vermeld in het Plaatsingsoverzicht.
 3. Indien als gevolg van de bemiddeling als bedoeld in lid 1 en 2 de Gastouderopvang tot stand komt, zullen het Gastouderbureau  tevens optreden als begeleider van de betreffende Gastouderopvang, een en ander met het oog op een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen, een en ander in een veilige en gezonde omgeving. In verband daarmee rust op het Gastouderbureau de inspanningsverplichting kwalitatieve ondersteuning en waarborgen aan Gastouder en Ouder te verlenen.
 4. De Gastouder treedt niet in dienst bij de Ouder en / of het Gastouderbureau zal mitsdien als zelfstandig ondernemer blijven optreden. Door het aangaan van de Overeenkomsten komt nimmer een arbeidsovereenkomst tot stand.
 5. De Gastouder is binnen het kader van de overeengekomen activiteiten vrij in de wijze waarop zij deze verricht. Het Gastouderbureau is niet ondergeschikt aan de Ouder en/of de Gastouder.
 6. Aan de Overeenkomsten en deze Voorwaarden kunnen de Ouder en de Gastouder ten aanzien van het Gastouderbureau geen aanspraken ontlenen op het daadwerkelijk bieden van Gastouderopvang.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen

 1. Het Gastouderbureau zal zich bij voortduring inspannen om de overeengekomen activiteiten naar beste vermogen uit te voeren. Het Gastouderbureau zal zich bij de uitoefening van haar taak houden aan de wettelijke bepalingen en hetgeen bepaald is in deze Voorwaarden en de Overeenkomsten.
 2. Het is het Gastouderbureau uitdrukkelijk toegestaan om tijdens de duur van de Overeenkomsten voor andere Ouders en/of Gastouders activiteiten uit te voeren.
 3. Het Gastouderbureau en de Gastouder zullen de overeengekomen activiteiten, waaronder de Gastouderopvang, uitvoeren met inachtneming van alle door de Overheid en Het Gastouderbureau gestelde eisen, waaronder in ieder geval begrepen de eisen op grond van de Wet kinderopvang en aanverwante regelingen. Het Gastouderbureau zal zorg dragen voor controles ten aanzien van de naleving van voormelde eisen door de Gastouder. De geldende eisen worden nader omschreven in de “Eisen behorend bij de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Dadim Gastouders” welke als bijlage bij deze Voorwaarden zijn gevoegd en integraal deel uitmaken van deze Voorwaarden en de Overeenkomsten. Indien de in dit lid bedoelde eisen wijzigen, zal Dadim Gastouders B.V. de bijlage (telkens) aanpassen. De aangepaste bijlage treedt dan in plaats van de eerdere bijlage.
 4. Met betrekking tot de hiervoor in lid 3 bedoelde controles is het Gastouderbureau, in haar hoedanigheid van kwaliteitsbewaker, te allen tijde bevoegd steekproefsgewijs controles uit te voeren in en bij de Opvanglocatie teneinde te beoordelen in hoeverre de door de Overheid en/of Het Gastouderbureau gestelde eisen worden nageleefd. In die hoedanigheid zijn het Gastouderbureau ook gerechtigd om indien noodzakelijk en/of op verzoek van de Belastingdienst, Gemeente en GGD, informatie omtrent de Ouder en de Gastouder uit te wisselen met de Belastingdienst, Gemeente en GGD.
 5. De Ouder kan op grond van de Wet kinderopvang aanspraak maken op Kinderopvangtoeslag. Ten einde de 'Aanvraag Kinderopvangtoeslag' bij de Belastingdienst door de Ouder correct en voorspoedig te laten verlopen verleent de Ouder toestemming aan het Gastouderbureau om namens de Ouder informatie in te winnen over de status van de 'Aanvraag Kinderopvangtoeslag' bij de Belastingdienst. 
 6. Indien de Opvanglocatie het woonadres van de Ouder is, blijft de Gastouderopvang beperkt tot maximaal het aantal dagen waarvoor de vrijstelling op grond van de regeling “Dienstverlening aan huis”, of een daarvoor in de plaats komende regeling, van toepassing is.
 7. Het Gastouderbureau dragen geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Gastouderopvang door de Gastouder.

Artikel 6: Bureauvergoeding

 1. De Ouder is het Gastouderbureau met ingang van de ingangsdatum van het Plaatsingsoverzicht voor de bemiddeling en de begeleiding op grond van de Overeenkomsten en deze Voorwaarden een maandelijkse Bureauvergoeding verschuldigd. De hoogte van de Bureauvergoeding is onafhankelijk van het werkelijk aantal dagen, respectievelijk uren, opvang in de maand. De Bureauvergoeding wordt door het Gastouderbureau vastgesteld op basis van de geldende (maximum)tarieven, zoals vermeld op de website www.dadim.nl onder “Tarieven”.
 2. De (maximum)tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Het Gastouderbureau zal tariefwijzigingen uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het nieuwe tarief schriftelijk aan de Ouder kenbaar maken.

Artikel 7: Gastoudervergoeding

 1. De Ouder is, met ingang van de datum van opname van de gastouder in het LRKP of een latere ingangsdatum zoals opgenomen in het Plaatsingsoverzicht, de Gastouder voor de Gastouderopvang een Gastoudervergoeding verschuldigd.
 2. De hoogte van de Gastoudervergoeding is gebaseerd op de overeengekomen uren Gastouderopvang zoals vermeld in het Plaatsingsoverzicht, vermeerderd met eventuele additioneel door de Ouder afgenomen uren die, tegen het einde van de periode als genoemd in het Plaatsingsoverzicht, geregistreerd zijn in de Dadim Gastouders-klantenportal.
 3. De hoogte van de Gastoudervergoeding als bedoeld in lid 2 wordt als volgt bepaald: het totaal aantal uren gastouderopvang, vermenigvuldigd met het in het Plaatsingsoverzicht overeengekomen uurtarief voor Gastouderopvang, minus de Bureauvergoeding zoals bedoeld in artikel 6.
 4. De betaling van de Gastoudervergoeding door de Ouder aan de Gastouder geschiedt via het Gastouderbureau. Het Gastouderbureau vervult daarmee de Kassiersfunctie. De Kassiersfunctie is een dienst van het Gastouderbureau en leidt in geen geval tot het overnemen van de betalingsverplichting van de Ouder door het Gastouderbureau.
 5. De overige bepalingen ten aanzien van de Gastoudervergoeding worden vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht tussen de Ouder en de Gastouder zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.

Artikel 8: Facturen en betaling

 1. Het Gastouderbureau verwerkt de administratieve stromen van en naar de Ouder en de Gastouder. Alle betalingen tussen de Ouder en de Gastouder met betrekking tot de Gastouderopvang geschieden uitsluitend via het Gastouderbureau.
 2. Op basis van de overeengekomen uren Gastouderopvang zoals vermeld in het Plaatsingscontract en de in de Dadim Gastouders-Klantenportal geregistreerde uren, ontvangt de Ouder van het Gastouderbureau een gastouderfactuur. De gastouderfactuur specificeert het overeengekomen aantal uren Gastouderopvang en de hoogte van de door de Ouder verschuldigde Gastoudervergoeding.
 3. De Ouder is de Gastoudervergoeding ook verschuldigd indien de Ouder geen gebruik heeft gemaakt van de Gastouderopvang, in verband met bijvoorbeeld vakantie, ziekte en dergelijke.
 4. De Ouder dient de Gastoudervergoeding te voldoen op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden DMS, onder vermelding van het betalingskenmerk, zoals vermeld op de gastouderfactuur. Het Gastouderbureau zorgt in het kader van de Kassiersfunctie, via de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden DMS, voor doorgeleiding van de Gastoudervergoeding van de Ouder aan de Gastouder.
 5. Het Gastouderbureau staat er voor in dat de Gastoudervergoeding binnen vijf dagen na bijschrijving op de derdengeldrekening van Stichting Beheer Derdengelden DMS aan de Gastouder op de opgegeven bankrekening wordt voldaan.
 6. Het Gastouderbureau factureert maandelijks vooraf de Bureauvergoeding aan de Ouder. De Ouder zal deze Bureauvergoeding per omgaande via een automatische incasso voldoen aan het Gastouderbureau. De Ouder verstrekt in dat kader aan het Gastouderbureau een incassomachtiging conform het door het Gastouderbureau ter beschikking gestelde model.
 7. Indien een automatische incasso wordt geweigerd of gestorneerd, dient de Ouder binnen zeven dagen na de factuurdatum (alsnog) voor betaling zorg te dragen. Als de oorzaak van de weigering of storno toe te rekenen is aan de Ouder en de oorzaak structureel blijkt, heeft het Gastouderbureau het recht per weigering of storno € 15,- administratiekosten in rekening te brengen.
 8. Vanaf het verstrijken van de in lid 7 bedoelde betalingstermijn is het Gastouderbureau gerechtigd de wettelijke rente over het volledige nog te betalen bedrag te vorderen.
 9. Als de Ouder, na schriftelijke aanmaning - vermeldende de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de hoogte van de incassokosten - daartoe door het Gastouderbureau, de factuur niet alsnog binnen veertien dagen vanaf de dag na de aanmaning voldoet, is het Gastouderbureau gerechtigd over het te betalen bedrag buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, met een minimum van € 40. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
 10. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting als bedoeld in lid 4 en 6, zal het Gastouderbureau dit verzuim melden bij de Belastingdienst. Dientengevolge heeft de Ouder middels het Gastouderbureau geen kosten voor gastouderopvang gemaakt en dient de Ouder de van Belastingdienst  ontvangen Kinderopvangtoeslag terug te betalen eventueel vermeerderd met een door de Belastingdienst op te leggen boete.

Artikel 9: Beëindiging van de Overeenkomsten

 1. De ingangsdatum en de duur van de Overeenkomsten worden vermeld in de Overeenkomsten. De betreffende Overeenkomst kan door ieder van de partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient schriftelijk of per mail plaats te vinden tegen de eerste dag van een kalendermaand.
 2. De Ouder is bevoegd de Bemiddelingsovereenkomst en/of Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang zonder inachtneming van een opzegtermijn bij aangetekende brief op te zeggen in geval van: 
  • overlijden van de Gastouder, ingeval de Ouder geen goedkeuring verleent voor een vervanger;
  • faillissement;
  • (voorlopige) surséance van betaling;
  • een onderhands akkoord met schuldeisers van de Gastouder.
 3. De Gastouder is bevoegd de Bemiddelingsovereenkomst en/of Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang zonder inachtneming van een opzegtermijn bij aangetekende brief op te zeggen in geval van:
  • faillissement;
  • (voorlopige) surséance van betaling;
  • een onderhands akkoord met schuldeisers van de Ouder.
 4. Het Gastouderbureau is bevoegd de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn bij aangetekende brief op te zeggen in geval de Gastouder de Gastouderopvang niet uitvoert in overeenstemming met de door de Overheid en het Gastouderbureau gestelde eisen, waaronder in ieder geval begrepen, doch niet uitsluitend, de eisen op grond van de Wet kinderopvang en aanverwante regelingen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, respectievelijk nakoming.
 5. Iedere partij is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen bij aangetekende brief indien de andere partij in strijd handelt met het bepaalde in deze Voorwaarden en de betreffende Overeenkomst op zodanige wijze dat in redelijkheid niet van de opzeggende partij kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst laat voortduren en zulk een verzuim niet binnen veertien dagen na de verzenddatum van de desbetreffende ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, respectievelijk nakoming.
 6. Na opzegging als bedoeld in lid 1 loopt de Overeenkomst door gedurende de tijd dat de reeds door de Gastouder aangevangen Gastouderopvang wordt gecontinueerd, doch in ieder geval tot de geldende opzegtermijn is verstreken.

Artikel 10: Reikwijdte Voorwaarden en wijzigingen

 1. Deze Voorwaarden en de Overeenkomsten bevatten alle tussen de Ouder, de Gastouder en het Gastouderbureau gemaakte afspraken en treden in de plaats van alle andere eerder gesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de Ouder, de Gastouder en het Gastouderbureau met betrekking tot Gastouderopvang.
 2. De nietigheid van een clausule van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomsten heeft niet tot gevolg dat deze Voorwaarden en de Overeenkomsten in het geheel nietig zijn. Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze Voorwaarden en de Overeenkomsten door een andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze Voorwaarden en de Overeenkomsten, zal niet worden beschouwd als afstand van recht.
 3. De Gastouder en/of de Ouder is, zonder schriftelijke goedkeuring van het Gastouderbureau, niet bevoegd rechten en/of verplichtingen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomsten aan derden over te dragen.
 4. Het Gastouderbureau, kan deze Voorwaarden wijzigen indien zij dat nodig acht. In geval van wijziging van deze Voorwaarden gelden tussen partijen de gewijzigde Voorwaarden en komen de eerdere Voorwaarden te vervallen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Het Gastouderbureau is tegenover de Gastouder en de Ouder slechts aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening op grond van deze Voorwaarden en de Overeenkomsten.

Artikel 12: Algemene bepalingen

 1. Deze Voorwaarden, de Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen zijn onderworpen aan Nederlands recht. Voor zover daarvan in deze Voorwaarden en de Overeenkomsten niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn deze Voorwaarden en de Overeenkomsten onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen.
 2. Zaken die niet in deze Voorwaarden en de Overeenkomsten zijn geregeld, of indien een verschil van mening bestaat voortvloeiende uit deze Voorwaarden en de Overeenkomsten, zullen in redelijkheid en in onderling overleg worden opgelost. Indien partijen door middel van gezamenlijk overleg niet tot een oplossing komen, zullen alle geschillen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomsten in eerste instantie ter beoordeling worden voorgelegd aan het gastouderbureau. en in tweede instantie worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Deze Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Dadim Gastouders zijn op 10 oktober 2013 vastgesteld door Dadim Gastouders B.V.

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...