Artikel 1: Deskundigheid Gastouder

1. In verband met de vereiste deskundigheid zoals bedoeld in artikel 56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang, beschikt Gastouder over:

 • Een diploma mbo Helpende (Zorg en) Welzijn 2, of;
 • Een diploma dat gelijkgesteld is aan een diploma mbo Helpende
 • (Zorg en) Welzijn 2, of;
 • Een certificaat goed gastouderschap van een erkende EVC-aanbieder.

2. Voorts beschikt Gastouder over een geldig, door de Overheid aangewezen, EHBO certificaat gericht op kinderen. De volgende geregistreerde certificaten zijn aangewezen door de Overheid:

 • Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving, Eerstehulpverlener, van Nikta;
 • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers van NedCert.

Artikel 2: Register Kinderopvang en (inspectie)bezoeken

 1. In verband met het bepaalde in artikel 45 en 46 Wet kinderopvang dient Gastouder opgenomen te zijn in het LRK. Gastouder verleent volledige medewerking aan opname in het LRK en volgt aanwijzingen van derden, waaronder GGD en gemeente, op.
 2. Gastouder verleent volledige medewerking aan (inspectie)bezoeken van GGD en volgt aanwijzingen op.
 3. Gastouder verleent volledige medewerking aan de bezoeken van of namens Gastouderbureau, in ieder geval twee maal per jaar, en volgt aanwijzingen op.

Artikel 3: Basisvoorwaarden

Gastouder dient te voldoen aan de in dit artikel bedoelde Basisvoorwaarden. De Basisvoorwaarden van de Wet kinderopvang en aanvullende (beleids)regels luiden als volgt:

 1. Gastouder (en eventuele volwassen huisgenoten) is in het bezit van de juiste Verklaring omtrent het gedrag; 
 2. Gastouder spreekt tijdens de opvang Nederlands of een streektaal;
 3. Gastouder is 18 jaar of ouder;
 4. Gastouder is niet de partner van Ouder of de ouder van de op te vangen kinderen;
 5. Gastouderopvang vindt plaats op het woonadres van Gastouder of op het woonadres van (een van) de Ouders;
 6. Gastouder is niet woonachtig op hetzelfde adres als de ouder;
 7. De (eigen) kinderen van Gastouder zijn niet (voorlopig) onder toezicht gesteld en Gastouder is niet (voorlopig) ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag;
 8. De gehele opvanglocatie is altijd volledig rookvrij;
 9. Gastouder is telefonisch bereikbaar.

Artikel 4: Voorwaarden Opvanglocatie

De Opvanglocatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. de Opvanglocatie beschikt over voldoende binnenspeelruimte en buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen; 
 2. de Opvanglocatie is voorzien van voldoende werkende rookmelders;
 3. de Opvanglocatie beschikt over een afzonderlijke slaapruimte voor – in ieder geval –  kinderen tot anderhalf jaar, welke is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Artikel 5: Voorwaarden veiligheid en gezondheid

Gastouder dient te voldoen aan de volgende voorwaarden ten aanzien van veiligheid en gezondheid: 

 1. Gastouder beschikt op de Opvanglocatie over een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid conform het door Dadim Gastouders B.V. ter beschikking gestelde model, welke ziet op de actuele opvangsituatie en niet ouder is dan een jaar;
 2. Gastouder kent de inhoud van, en handelt overeenkomstig, de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 3. Gastouder beschikt op de Opvanglocatie over een plan van aanpak en registratie van ongevallen conform het door Dadim Gastouders B.V. ter beschikking gestelde model;
 4. Gastouder is op de hoogte van de risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid en handelt conform het plan van aanpak;
 5. Gastouder beschikt op de Opvanglocatie over het meldcode kindermishandeling Dadim Gastouders B.V. en handelt daar aantoonbaar naar;
 6. Gastouder legt deze voorwaarden eveneens op aan huisgenoten van 18 jaar of ouder, indien de Opvanglocatie het woonadres van Gastouder is;
 7. Gastouder houdt van ieder ongeval, waarbij een arts betrokken is geweest, een Ongevallenregistratieformulier bij conform het door Dadim Gastouders B.V. ter beschikking gestelde model en heeft deze beschikbaar op de Opvanglocatie.

Artikel 6: Voorwaarden pedagogisch handelen

Gastouder dient te voldoen aan de volgende voorwaarden ten aanzien van het pedagogisch handelen: 

 1. Gastouder kent de inhoud van het Pedagogisch beleidsplan van Dadim Gastouders B.V.;
 2. Gastouder handelt conform het Pedagogisch beleidsplan;
 3. Gastouder beschikt op de Opvanglocatie over het Pedagogisch beleidsplan.

Artikel 7: Voorwaarden aantal kinderen

 1. Gastouder dient te voldoen aan de volgende voorwaarden ten aanzien van het aantal op te vangen kinderen, waarbij de aanwezige eigen kinderen (tot 10 jaar) worden meegeteld:
 2. Gastouder vangt maximaal 5 (vijf) kinderen gelijktijdig op indien de op te vangen kinderen allemaal jonger zijn dan 4 (vier) jaar;
 3. Gastouder vangt maximaal 6 (zes) kinderen gelijktijdig op indien de kinderen in de leeftijd tussen 0 (nul) en 13 (dertien) jaar zijn;
 4. In de groep gelijktijdig op te vangen zoals omschreven onder punt 1 en 2 mogen maximaal 4 (vier) kinderen van 0 (nul) en 1 (één) jaar aanwezig zijn;
 5. In de groep gelijktijdig op te vangen zoals omschreven onder punt 1 en 2 mogen maximaal 2 (twee) kinderen van 0 (nul) jaar aanwezig zijn;
 6. Gastouder zorgt voor een achterwacht (reserveoppas) als er 4 (vier) of meer kinderen op de Opvanglocatie aanwezig zijn, waarbij eventuele kinderen die op bezoek zijn worden meegeteld. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en is in geval van calamiteiten aantoonbaar binnen 15 minuten op de Opvanglocatie aanwezig.

 Deze Eisen behorend bij de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Dadim Gastouders zijn op 10 september 2013 vastgesteld door Dadim Gastouders B.V.

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...