Klachtenprocedure Dadim Gastouders BV

Inleiding

Dadim Gastouders BV heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de onze klachtenfunctionaris S. Turna zij is te bereiken per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket–kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

Het reglement (versie per 1 januari 2018) van de Geschillencommissie vindt u hier.

1. Definities

Organisatie:

Dadim Gastouders BV

Medewerker:

De medewerker, werkzaam bij Dadim Gastouders BV

Klachtenfunctionaris:

De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd klachtenfunctionaris.

Locatiemanager:

Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst

Ouder:

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar kinderen.

Klager:

De ouder die een klacht indient

Klacht:

Schriftelijke uiting van ongenoegen.

Klachtenloket Kinderopvang:

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.

Geschillencommissie:

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende geschillenafhandeling.

Schriftelijk:

Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

2. Klacht betreffende een gastouder

 • Klacht betreffende een gastouder: indien de ouder een klacht heeft betreffende de inhoud van de gastouderopvang en / of gedrag van de gastouder, dan bespreekt de ouder dit eerst met de gastouder.
 • Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de bemiddelingsmedewerker een bemiddelende rol tussen beide spelen.
 • Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de ouder contact opnemen met het klachtenloket Kinderopvang.
 • Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking.
3. Klacht betreffende het gastouderbureau

Zie onze Interne klachtenregeling, hierin wordt aangegeven wat wij doen als u een klacht bij ons indiend (u dient hiervoor in te loggen). Hieronder vindt u beknopt de punten die in de interne klachtenregeling voorkomt.


4. Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel met de gastouder. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met een bemiddelingsmedewerker. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

5. Indienen klacht

 • Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend dmv het klachtenformulier. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie (LRKP) plus een omschrijving van de klacht.
 • Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

6. Behandeling klacht

 • De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
 • De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 • Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
 • Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
 • De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
 • De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

7. Externe klachtafhandeling

 • Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.
 • De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
 • Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 • De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Dadim Gastouders BV, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...