Inleiding

Voor u ligt de regeling van Dadim Gastouders BV om klachten over de opvang van uw kind(eren) en over de dienstverlening van het gastouderbureau, of die daarmee verband houden, aan de orde te stellen. De ervaring leert dat mensen om allerlei redenen lang aarzelen voordat zij hun ongenoegen kenbaar maken.

Vooral in de kinderopvang, waarbij men zich afhankelijk voelt van de gastouder, bestaat de angst dat het kind, door het uiten van een klacht, de dupe zal worden. Kinderopvang, daarmee ook gastouderopvang, behoort tot de dienstverlenende en verzorgende instellingen. Het kenmerk van een dergelijke organisatie is dat de dienstverlening juist in de directe relatie met ouders en kinderen tot stand komt. Het contact met hen is dus essentieel en het is voor alle partijen belangrijk om dat contact zo optimaal mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt een groot deel van de kwaliteit bepaald.

Dadim Gastouders BV wil de opmerkingen en klachten van de ouders graag horen, omdat ze bijdragen aan het behouden dan wel verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Vanuit onze kant gezien, worden ouders van harte uitgenodigd om hun opmerkingen en ervaringen kenbaar te maken.

Deze klachtenregeling is bedoeld om structuur te geven aan de behandeling van klachten en geldt voor de ouders en/of verzorgers die ingeschreven zijn als vraagouders bij Dadim Gastouders BV.

Aangegeven wordt, wat wordt verstaan onder een klacht, welke fasen van behandeling mogelijk zijn, wie de klacht behandeld en welke regels gelden voor een zorgvuldige behandeling.

Uitganspunten

Uitgangspunten voor de klachtenregeling zijn:

Herkenbaarheid

Een klacht wordt zo snel mogelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium besproken of gemeld bij de houder van het gastouderbureau en als zodanig wordt erkend en herkend.

Fasering

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een ongenoegen of een klacht en een formele klacht (zie begripsomschrijving). Wij streven ernaar om onvrede, ongenoegens of klachten persoonlijk te bespreken en samen met de ouder op te lossen. Maar wanneer de ouder niet tevreden is met de behandeling of met de uitkomst van de behandeling, dan kan hij of zij een formele klacht indienen. Daarvoor is een onafhankelijke landelijke commissie in het leven geroepen, de geschillencommissie Kinderopvang.

Kwaliteitsbevordering

Het gastouderbureau heeft de intentie om uit alle op- en aanmerkingen het positieve te halen om zo de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te verbeteren.

Onafhankelijkheid

De ouder heeft de mogelijkheid een beroep te doen op de landelijke, onafhankelijke klachtencommissie: stichting geschillencommissie Kinderopvang.

Toegankelijkheid

Ouders worden goed en tijdig geïnformeerd over de interne- en de landelijke klachtenregeling en de wijze waarop zij hiervan gebruik kunnen maken. 

Begripsomschrijvingen

Gastouderopvang

Het in een gezinssituatie tegen vergoeding tijdelijk verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van nul tot en met 12 jaar door gastouders, in het huis van de gastouder of het huis van de kinderen.

Gastouderbureau

Een rechtspersoon dat bemiddelt tussen (vraag)ouders en gastouders, die respectievelijk kinderopvang in een gezinssituatie zoeken en/of aanbieden, tegen vergoeding, volgens de geldende kwaliteitseisen.

Houder

Een natuurlijk persoon die eigenaar is van het gastouderbureau.

Klant

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, wenst te maken of heeft gemaakt (ten hoogste 2 maanden na beëindiging van de dienstverlening) van de diensten van het gastouderbureau.

Klacht

Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant, gericht aan het gastouderbureau over de wijze waarop hij/zij is behandeld door het gastouderbureau. Het ongenoegen kan betrekking hebben op handelingen, beslissingen of op het nalaten daarvan ten aanzien van de klant van het gastouderbureau.

Formele klacht

Een uiting van ongenoegen of onvrede van een klant, gericht aan de Geschillencommissie Kinderopvang, over de wijze waarop hij/zij is behandeld door het gastouderbureau. Het ongenoegen kan betrekking hebben op handelingen, beslissingen of op het nalaten daarvan ten aanzien van de klant van het gastouderbureau, waarbij eerder gesprekken niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing of genoegdoening.

Klager

Een gebruiker van het gastouderbureau, behorende tot de doelgroepen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, met een klacht. 

Klachtenprocedure

Zoals gezegd in de inleiding, streeft Dadim Gastouders BV ernaar om aanmerkingen of onvrede gevoelens in een vroeg stadium te bespreken in een sfeer van opbouwend overleg, om een goede relatie en communicatie tussen ouders en gastouderbureau te bevorderen en niet te verstoren.

Klacht over Gastouder

Voor de ouders is het van belang dat zij zo weinig mogelijk drempels ervaren bij het naar voren brengen van een klacht. Wanneer een ouder opmerkingen heeft die in direct verband staan met de gastouder kunnen zij dit in eerste instantie mondeling, telefonisch of schriftelijk aan de betreffende gastouder meedelen. Het is ook mogelijk dat hiervoor een gesprek gepland wordt met aanwezigheid van de bemiddelingsmedewerker of van de houder van het gastouderbureau.

Klacht over het gastouderbureau

Wanneer de klacht de organisatie van het gastouderbureau betreft kan de ouder zich direct richten tot het gastouderbureau. In beide gevallen zal getracht worden in onderling overleg tot een goede oplossing te komen.

Voor de afhandeling van klachten over:

 • een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind;
 • de overeenkomst tussen de houder en de ouder;

Zal deze schriftelijk door de ouder worden ingediend.

Wat kun u als ouder verwachten:

 • Bij het schriftelijk indienen van uw klacht, ontvang u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging;
 • Het gastouderbureau onderzoekt uw klacht zorgvuldig;
 • Dadim Gastouders BV houdt u zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw klacht;
 • Afhankelijk van de aard en ernst van uw klacht, ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie op uw klacht, doch uiterlijk binnen 6 weken.
 • Van het gastouderbureau ontvangt u een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht met daarin een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen zijn verwezenlijkt

 

Wanneer u niet tevreden bent over de reactie, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het ons. Uw reactie wordt dan opnieuw volgens deze interne klachtenprocedure in behandeling genomen.

Als de eerste fase niet naar tevredenheid van u als ouder verloopt, kunt u een formele klacht indienen bij de geschillencommissie Kinderopvang.

Wilt u meteen de geschillencommissie Kinderopvang inschakelen, kijk dan naar de voorwaarden op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang; www.degeschillencommissie.nl 

Eerste fase

De gedragsregels voor de eerste fase van de klachtenbehandeling binnen het gastouderbureau zelf worden hieronder beschreven.

Rechtstreeks contact met de (gast)ouder

Iedere uiting van onvrede of ongenoegen over het handelen, over een besluit of juist over het nalaten van handelen, van een besluit, dat gevolgen heeft voor de klant, cq het kind van de klant, wordt gezien als een klacht. Het kan gaan over de bejegening van een(gast)ouder t.o.v. een (gast)ouder of kind; het kan ook gaan over de verzorging van een kind of het nalaten van afspraken over de verzorging.

In principe richt de klager zich tot de betreffende (gast)ouder. De klager en (gast)ouder gaan binnen 10 werkdagen met elkaar in gesprek. Het voorval wordt door beide partijen goed uitgesproken en afgehandeld.

De (gast)ouder of klager kan de houder van het gastouderbureau in dit stadium vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. De houder van het gastouderbureau zal de conclusies uit het gesprek schriftelijk weergeven.

Rechtstreeks contact met het gastouderbureau

 1. De uiting van ongenoegen kan gaan over de organisatie van de dienstverlening, de bereikbaarheid, de wachttijden, de beschikbaarheid en over het niet naleven van afspraken in het pedagogisch beleid of het reglement oudercommissie. In een dergelijk situatie richt de klager zich tot de houder van het gastouderbureau.
 2. De klager geeft aan het gastouderbureau schriftelijk informatie over de inhoud van de klacht en de ervaring van de klager.
 3. De klager krijgt van het gastouderbureau binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de schriftelijk ingediende klacht.
 4. Indien dit door de partijen wenselijk wordt geacht, gaan de houder van het gastouderbureau en de binnen 10 werkdagen met elkaar in gesprek, hierbij wordt het voorval toegelicht en eventueel afgehandeld.
 5. De houder zal binnen zes weken na het gesprek, de klager schriftelijk informeren tot welk oordeel zij is gekomen over de gegrondheid van de klacht. 

Tweede fase

Wanneer wij niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschillencommissie Kinderopvang, een onafhankelijke klachtencommissie, die vervolgens de klacht in behandeling neemt.

Wilt u direct een klacht indienen bij de geschillencommissie, dan moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt u vinden op de website van de geschillencommissie kinderopvang www.degeschillencommissie.nl.

De Geschillencommissie Kinderopvang

Klachtenregistratie

Dadim Gastouders BV heeft de intentie om zoveel mogelijk lering te trekken uit alle opmerkingen en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Daarom worden klachten geregistreerd en verbeteringen gecommuniceerd met ouders en gastouders. Ouders en gastouders worden in de informatiebrochure geïnformeerd over de regeling Klachtencommissie Kinderopvang.

De klachtencommissie

Dadim Gastouders BV is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, deze geeft middels het klachtenreglement uitvoering aan de Wet Klachtrecht Zorgsector.

De kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bedragen: € 25,00.

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht en de verwerking ervan kunt u terecht bij:

De Geschillencommissie Postbus 90600 2509 LP DEN HAAG Tel: 070 310 5310

Website: www.degeschillencommissie.nl

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...